QUY TRÌNH LÀM ĐƠN XIN 
 
Bước 1 - Điền (các) Đơn Xin
 
Bước 2 - Chuẩn bị các tài liệu sau đây:
- Học bạ trong hai năm qua bằng ngôn ngữ bản xứ và được dịch sang tiếng Anh (Xin lưu ý là nếu học bạ được nộp không đúng sự thật, học sinh sẽ bị từ chối tiếp nhận nhập học hoặc loại ra khỏi Saskatoon International High School Program (Chương Trình Trung Học QuốcTế Saskatoon)
- Thư Giới Thiệu Du Học của giáo viên hoặc hiệu trưởng hiện tại được dịchra tiếng Anh
- Bản sao Hộ Chiếu (trang có hình)
- Hình Chụp Gia Đình
 
Bước 3 - Email (các) mẫu đơn xin cùng với các tài liệu hỗ trợ tới:
* Nộp đơn xin dưới dạng tài liệu PDF (không quá 10MB)
 
Bước 4 - Thông báo về thu nhận
Bạn sẽ được thông báo trong vòng hai tuần để cho biết đơn xin có được thu nhận hay không. Sau khi được thu nhận, bạn sẽ được báo cho biết là trả trọn học phí. Thư Thu Nhận chính thức sẽ được Cấp sau khi tất cả các phí đều được trả trọn
 
Bước 5 - Giấy Phép Học Tập
Sau khi đã nhận được Thư Thu Nhận, học sinh có thể làm đơn xin giấy phép học tập tại Canada ở toà đại sứ/lãnh sự Canada gần nhất
 
CÁC LỆ PHÍ
Đơn xin ​$200
​L phí (10 tháng) ​$11.500
​Homestay (10 tháng) ​$8.400
​Phí Hưng Dn ​$350
​Các Hot Đng Ngoại Khóa ​$100

Thư Mớới Đầu Tiên Đã được

($20/mỗi lá thư thêm)

bao gồm

Thư Ghi Danh Đầu Tiên Đã được

($20/mỗi lá thư thêm)

bao gồm
Xác Nhận Lại Bảng Điểm Đã được bao gồm

Quản Lý Trông Nom Đã được

(Chỉ Dành Cho SIHSP Homestay)

bao gồm

Phúc Lợi Bảo Hiểm Sức Khỏe Đã được Saskatchewan (Bảo Hiểm)

(Chỉ Dành Cho Những Người Có Giấy Phép Học Tập)

bao gồm

Chuyên Chở Phi Trường Đã được

(Chỉ Dành Cho SIHSP Homestay)

bao gồm
CÁC LỆ PHÍ KHÁC CÓ THỂ CÓ
Tú Tài Quốc Tế ​$1.000
Phí Đến Trễ ​$300
Phí Tr Học Phí Tr ​$230/tháng